Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door Sprekersboom van Optimist Media verder hier te noemen als Sprekersboom. 


1. Definities

De opdrachtgever: degene die zich schriftelijk jegens Spekersboom verbindt tot het door Sprekersboom doen verrichten van werkzaamheden.


2. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Sprekersboom en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.


3. Grondslag offertes

Offertes van Sprekersboom zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden heeft verstrekt. Sprekersboom zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.


4. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Sprekersboom nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Sprekersboom betrokken (zullen) zijn. Hierbij geldt onze privacyverklaring o.b.v. de AVG, zoals benoemd op de website.


5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Sprekersboom geschiedt in onderling overleg. Derden die worden ingeschakeld door Sprekersboom (zoals experts, coaches, begeleiders) worden gewezen op onze algemene voorwaarden en met name op punt 14 over de in acht te nemen vertrouwelijkheid.


6. Vervanging van uitvoerende medewerker(s)

Sprekersboom kan in overleg met de opdrachtgever de medewerker(s) die de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren vervangen. Deze vervanging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Vervanging van één of meer medewerkers van Sprekersboom op verzoek van de opdrachtgever kan in overleg met Sprekersboom plaatsvinden.


7. Tarieven en kosten van de opdracht

Voor het maken van voorstellen en offertes berekent Sprekersboom geen kosten tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval wordt vooraf een opgave gegeven van onze werkzaamheden  en de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening gebracht worden. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, door ten tijde van de totstandkoming van de opdracht nog onbekende factoren, ons honorarium de kostenraming te boven gaat, zullen we, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf van de opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 10% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden kan worden besloten.


8. Betalingsvoorwaarden

Van het overeengekomen offertebedrag kan 25% (vijfentwintig procent) bij totstandkoming van de opdracht in rekening gebracht worden. Voor het overige worden alle kosten die samenhangen met de in enige maand uitgevoerde werkzaamheden, per maand achteraf in rekening gebracht. De betalingstermijn van de facturen is dertig dagen. Indien declaraties niet binnen dertig dagen na factuurdatum zijn betaald dan behoudt Sprekersboom zich het recht voor om de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat ingebrekestelling vereist is. Indien betaling achterwege blijft kan  Sprekersboom met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).


9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever dan zal Sprekersboom de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk dan zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.


10. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Sprekersboom worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Sprekersboom verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Sprekersboom kan dan ook niet exact van tevoren aangeven wat de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Sprekersboom daarover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.


11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij  te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Sprekersboom vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Sprekersboom mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn aan te rekenen, voltooiing van de opdracht niet in redelijkheid kan worden gevergd. Sprekersboom houdt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


12. Annulering en restitutie

In geval van annulering van een overeengekomen op­dracht of deel van een opdracht heeft Sprekersboom het recht om de tijd, die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht, in de eerste vier weken na de annuleringsdatum in rekening te brengen. Ten aanzien van tijd, die reeds werd vastgelegd voor de uitvoe­ring van de opdracht vanaf de eerst vier weken na de annule­ringsda­tum tot en met de negende week na de annule­ringsda­tum, heeft Sprekersboom het recht om 75% van de kosten in rekening te brengen. Ten aanzien van tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoe­ring van de opdracht vanaf de negende week tot en met de dertiende week heeft Sprekersboom het recht om 20% van de kosten in rekening te brengen. Indien door onvoorziene omstandigheden de werk­zaam­heden van een advi­seur geannu­leerd moeten worden, zal in overleg met de op­dracht­ge­ver een andere adviseur de werk­zaamhe­den over­ne­men, dan wel worden de werk­zaamhe­den ver­scho­ven naar andere data. Indien er sprake is van recht op restitutie, wordt het verschuldigde bedrag binnen een week teruggestort op de bankrekening van opdrachtgever.


13. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht zijn en blijven eigendom van Sprekersboom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van Sprekersboom. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht om stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Opdrachtgever verkrijgt het eigendom over het materiaal dat specifiek tot stand komt bij de ontwikkeling en uitvoering van de opdracht, en het recht om dit te vermenigvuldigen en openbaar te maken, echter uitsluitend binnen zijn eigen organisatie en voor eigen gebruik.


14. Vertrouwelijkheid

Sprekersboom is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Sprekersboom zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Sprekersboom aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het bureau, dan wel de gehanteerde werkwijze en dergelijke.


15. Aansprakelijkheid

Sprekersboom is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet door haar in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Sprekersboom voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


16. Klachtenregeling

Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd:

 • Alle klachten van opdrachtgevers worden door de betreffende accounthouder van Sprekersboom in behandeling genomen en worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Sprekersboom zal binnen twee dagen via e-mail een ontvangstbevestiging van de klacht geven.
 • Iedere klacht wordt gezien en behandeld als een gelegenheid tot verbetering van het proces.
 • Opdrachtgevers kunnen klachten mondeling, schriftelijk en elektronisch kenbaar maken.
 • Maakt een opdrachtgever aan Sprekersboom een klacht kenbaar, dan wordt zo duidelijk mogelijk de aard van de klacht beschreven door een van beide of beide partijen, met vermelding van de naam van de  klager, datum en tijdstip van de klacht.
 • Er wordt door Sprekersboom binnen maximaal een week op de klacht gereageerd en het resultaat zal schriftelijk mede worden gedeeld met de  opdrachtgever. Dit wordt opgenomen in het klantendossier en zal voor twee jaar worden bewaard.
 • Als er langere tijd voor onderzoek nodig is, wordt de klachthebber binnen een week hiervan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Ook wordt aangegeven dat binnen een maand uitsluitsel gegeven wordt.
 • Beroepsmogelijkheid: er wordt door Sprekersboom zo nodig een onafhankelijke derde ingeschakeld, wier oordeel bindend zal zijn voor Sprekersboom en consequenties zullen binnen een maand worden afgehandeld.


17. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Privacy statement

Optimist Media, hierna te noemen ‘Sprekersboom’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:  Hoofdstraat 8, 
3972 LA  Driebergen.

Website: www.sprekersboom.nl


1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Sprekersboom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Andere persoonlijke data die u verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie


2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sprekersboom verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Aanmelding voor evenementen en het kopen van kaartjes.


3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Sprekersboom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Om onze diensten uit te voeren.
Sprekersboom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang


4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sprekersboom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.


5. Delen van persoonsgegevens met derden

Sprekersboom verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  

Sprekersboom en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Sprekersboom wil u tevens wijzen op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sprekersboom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]